Nánari upplýsingar má sjá hér að neðan.  

Gæðastefna

Við vinnum markvisst að því að veita viðskiptavinum góða þjónustu á hagkvæman og umhverfisvænan hátt. Unnið er eftir gæðastefnu sem miðar að því að:

Tryggja að þarfir og væntingar viðskiptavina séu ávallt uppfylltar, með reglulegum mælingum og eftirfylgni.

Jákvætt samstarf sé viðhaft við innri og ytri viðskiptavini, með reglulegum samskiptum.

Greina tækifæri til úrbóta og framþróunar, m.a. með eftirfylgni ábendinga og verkefna þannig að stöðugum úrbótum sé viðhaldið.

Tryggja starfsfólki góðar starfsaðstæður og tækifæri á reglulegri þrjálfun og fræðslu.

Allir starfsmenn fyrirtækisins fylgja vinnuferlum samkvæmt gæðastjórnunarstaðlinum ISO 9001:2015 til að uppfylla væntingar viðskiptavina og annarra hagsmunaaðila.

Umhverfisstefna

Við vinnum markvisst að því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar og viðskiptavina. Unnið er eftir umhverfisstefnu sem miðar að því að:

Vera í fararbroddi í meðhöndlun úrgangs á landsvísu og einsetja sér að kynna viðskiptavinum og starfsmönnum fyrirtækisins gildi endurvinnslu og endurnýtingar.

Leitast við að þekkja umhverfisáhrif starfseminnar og draga úr neikvæðum áhrifum á umhverfið, með reglulegum mælingum á þýðingarmiklum umhverfisþáttum.

Leggja sitt af mörkum til loftslagsmála með betri nýtingu auðlinda, bættri meðhöndlun úrgangs og með ráðgjöf til viðskiptavina. 

Setja sér mælanleg umhverfismarkmið í þeim tilgangi að tryggja stöðugar úrbætur.

Fylgja lagalegum kröfum á sviði umhverfismála og vinna að stöðugum úrbótum í samræmi við umhverfisstjórnunarstaðalinn ISO 14001:2015.

Öryggisstefna

Við vinnum markvisst að því að tryggja öryggi á allan hátt. Unnið er eftir öryggisstefnu sem miðar að því að:

Vinnuumhverfi starfsmanna myndi kjöraðstæður fyrir andlega og líkamlega vellíðan þeirra við störf hjá fyrirtækinu. 

Tryggja að ferli til stöðugra úrbóta sé til staðar og sé fylgt eftir með mælingum á árangri.

Fylgja lagalegum kröfum á sviði vinnuverndar, öryggismála og persónuverndar og vinna að stöðugum úrbótum. 

Viðhalda reglulegri fræðslu með skipulegum og vönduðum hætti til starfsmanna og gesta.

Tryggja reglulegt eftirlit er lýtur að öryggismálum á öllum vinnusvæðum.

Jafnlaunastefna

Við tryggjum að allir starfsmenn fái sömu laun fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf óháð kyni.

Unnið er eftir jafnlaunastefnu sem miðar að því að:

Að jafnlaunakerfi nái til allra starfsmanna og tryggi jafna stöðu karla og kvenna innan fyrirtækisins

Að hæfni, geta og menntun starfsmanna séu metin

Jafnlaunakerfi sé viðhaldið og endurskoðað með reglulegu millibili, þannig er stöðugum úrbótum fylgt eftir.

Fyrirtækið fari eftir þeim lögum og reglum sem hlýtur að jöfnum tækifærum kvenna og karla.

Stjórnendur skuldbinda sig til að fylgja lögum um jafnlaunavottun ÍST 85:2012.

Stjórnendur skuldbinda sig til að tryggja stöðugar umbætur á kerfinu.

 

Jafnréttisáætlun

Jafnréttisáætlun Terra og dótturfélaga er byggð á jafnlaunastefnu fyrirtækisins sem samþykkt hefur verið af stjórn.

Tilgangur - Tilgangur jafnréttisáætlunar er tryggja jafna stöðu karla og kvenna innan fyrirtækisins, hvað varðar starfsöryggi, líðan á vinnustað, laun og önnur réttindi. Að öllum starfsmönnum sé tryggð sömu tækifæri til starfsþróunar og endurmenntunar og að bæði kyn eigi jafna möguleika á að starfa hjá fyrirtækinu.

Launajafnrétti - Tryggja skal að jafnhæfum starfsmönnum sé greidd sambærileg laun fyrir sömu störf og jafnverðmæt störf. Laun skulu ákvörðuð út frá hæfni, getu og menntun starfsmanns óháð kyni.

Laus störf, starfsþróun og endurmenntun núverandi starfsmanna - Leggja skal áherslu á það við gerð atvinnuauglýsinga að hvetja öll kyn til að sækja um starfið. Öll störf skulu vera opin óháð kynferði. Mat á umsækjendum byggist eingöngu á hæfni og getu viðkomandi umsækjanda. Starfsmönnum óháð kyni skal gefið tækifæri á hverskonar starfsþjálfun og endurmenntun sem nýtist í starfi og starfsfólk hvatt til að sækja um þau störf sem auglýst eru laus til umsóknar.

Samræming atvinnu- og fjölskyldulífs - Starfsfólki skal gefið tækifæri á að samræma fjölskyldulíf og starfsskyldur sínar eins og kostur er. Starfsmönnum skal gefin sveigjanleiki í starfi ef unnt er, í samráði við yfirmann. Ef upp koma þannig atvik að sveigjanleiki í starfi sé nauðsynlegur skal það skoðað í samráði við yfirmann.

Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni - Kynferðislegt áreiti, kynbundið ofbeldi og áreitni, né einelti verður liðið. Tekið verður á öllum atvikum sem starfsmenn verða vísir að, tilkynntum eða ekki. Yfirmenn á hverjum stað skulu gera ráðstafanir til að koma í veg fyrir að starfsfólk og viðskiptavinir verði fyrir slíkum atburðum. Yfirmenn skulu gera ráðstafanir eins og þörf er á til að uppræta slíka hegðun ef slíkt atvik kemur upp. Berist kæra á hendur yfirmanni skal hann ekki taka neinar ákvarðanir varðandi starfsskilyrði kæranda heldur hans næsti yfirmaður.

 

Mannauðstefna

Við tryggjum að Terra umhverfisþjónusta hf. og dótturfélög búi yfir hæfu, áhugasömu og kraftmiklu starfsfólki til að leysa verkefni fyrirtækisins á hverjum tíma.

Unnið er eftir mannauðsstefnu sem miðar að því að:

Framtíðarsýn Terra umhverfisþjónustu er að skilja ekkert eftir, það gerum við m.a. með því að deila þekkingu og vinna saman. Umhverfismál eru mikilvæg fyrir alla og mikilvægi málaflokksins eykst stöðugt. Við gerum okkur grein fyrir þeim áhrifum sem við getum haft og þeim tækifærum sem geta skapast í umhverfi fyrirtækisins. Mannauðsstefnan miðar að því að allar ákvarðanir sem teknar eru og snúa að sambandi Terra og starfsfólks styðji við framtíðarsýn okkar og miði að því að markmiði um að skilja ekkert eftir, deila þekkingu og að vinna saman verði að veruleika.

Markmið mannauðsstefnunnar er að Terra hafi yfir að ráða hæfu, áhugasömu og kraftmiklu starfsfólki sem sameiginlega skapar metnaðarfullt og fram sækið vinnuumhverfi og stuðlar að ánægju starfsfólks.

Gott og ánægt starfsfólk er grundvöllur vel rekins fyrirtækis. Starfsmenn Terra umhverfisþjónustu og dótturfélaga eru því ein af helstu auðlindum fyrirtækisins og mannauðsstefnan felur í sér að vera stefnumarkandi og stuðla þannig að samkeppnishæfni fyrirtækisins.

Unnið er eftir jafnréttisáætlun og einelti, kynbundin og kynferðisleg áreitni er ekki liðin.

Að skilja ekkert eftir, merkir að við leitumst við að lágmarka urðun þeirra úrgangsefna sem að okkur berast, það þýðir líka að við vinnum verk okkar þannig að ekkert verði eftir.

Deilum þekkingu, merkir að deilum þekkingu okkar á úrgangsmálum með starfsfólki og viðskiptavinum. Við vinnum í umhverfi sem er síbreytilegt og mikilvægt að við nýtum sérþekkingu okkar til að stuðla að umbótum í samfélaginu m.t.t. flokkunar og meðhöndlunar úrgangs.

Vinnum saman felur í að sér að samskiptin eru hreinskiptin og uppbyggileg og gagnkvæm virðing ríkir milli starfsmanna og einnig milli starfsfólks og viðskiptavina. Áhersla er lögð á að starfsmenn stuðli að góðum starfsanda og leggi sig fram við að efla liðsheildina og styðja hvern annan, þannig fáum við ánægðari viðskiptavini.

Við:

  • leggjum áherslu á öryggi, heilsu og aðbúnað starfsmanna
  • vinnum faglega við ráðningar og móttöku nýliða
  • leggjum áherslu á fræðslu og þróun
  • tryggjum öflugt upplýsingaflæði
  • styðjum samþættingu atvinnu- og fjölskyldulífs
  • vinnum að stöðugum umbótum og framsækni