Nánari upplýsingar má sjá hér að neðan.  

Þjónustu- og gæðastefna

Tilgangur og umfang

Stefnan tekur til allrar starfsemi Terra og er sett til þess að marka skýra stefnu í þjónustu- og gæðamálum og sem leiðarljós í daglegum rekstri félagsins. Starfsfólk skal virða hana í öllum störfum sínum fyrir félagið. Stefnan tekur mið af sjálfbærnistefnu félagsins ásamt því að uppfylla kröfur í lögum, reglum og reglugerðum.

Hér má finna Þjónustu- og gæðastefnu Terra

Umhverfisstefna

Tilgangur og umfang

Stefnan tekur til allrar starfsemi Terra og er sett til þess að marka skýra stefnu í umhverfismálum og sem leiðarljós í daglegum rekstri. Starfsfólk skal virða hana í öllum störfum sínum fyrir félagið. Stefnan tekur mið af sjálfbærnistefnu félagsins ásamt því að uppfylla kröfur í lögum, reglum og reglugerðum.

Hér má finna Umhverfisstefnu Terra

Vinnuverndar- og öryggisstefna

Tilgangur og umfang 

Stefnan tekur til allra sem starfa fyrir Terra og er sett til þess að marka skýra stefnu í vinnuverndar og öryggismálum og sem leiðarljós í daglegum rekstri. Starfsfólk, undirverktakar, aðrir þjónustuaðilar skulu virða hana í öllum störfum sínum fyrir félagið. Stefnan tekur mið af sjálfbærnistefnu félagsins ásamt því að uppfylla kröfur í lögum, reglum og reglugerðum.  

Stefna

Komum heil heim Terra leggur ríka áherslu á bæði líkamlega og andlega heilsu starfsfólks. Félagið vinnur að því að byggja upp virka öryggis- og heilsuvitund til að lágmarka líkur á slysum, tjónum og fjarvistum vegna veikinda.

Unnið er að stöðugum umbótum með reglulegu eftirliti með vinnuverndar- og öryggismálum með því að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og framkvæma umbætur.

Starfsfólkið vinnur saman sem ein heild og styður við hvort annað. Við viljum öll koma heil heim og minnum hvort annað á mikilvægi þess að fylgja öryggisreglum félagsins.

Vinnustaðurinn 

Terra gerir kröfu til þeirra sem sinna stjórnunar- og leiðtogahlutverki um að sýna gott fordæmi þegar kemur að heilsu-, öryggis- og vinnuverndarmálum og hvetji starfsfólk sitt til að huga vel að þessum atriðum. Ábyrgðin er skýr og starfsfólk veit og finnur að heilsa þeirra og öryggi hefur ávallt forgang.

Með upplýsingagjöf, reglulegu samtali, þjálfun og fræðslu eflir Terra heilsu-, vinnuverndar- og öryggisvitund hjá starfsfólki til að skapa það vinnuumhverfi sem félagið vill vera stolt af.

Aðbúnaður starfsfólks miðar að því að viðhalda góðri heilsu, vellíðan og að fyllsta öryggis sé gætt.

Fólkið

Einelti, kynferðisleg eða kynbundin áreitni og ofbeldi, er undir engum kringumstæðum umborin. Terra fylgir viðbragðsáætlun gegn einelti og annarri áreitni sem er aðgengileg öllu starfsfólki.

Áhætta er metin í allri starfseminni og áhættur í hverju verki eru ávallt undir stjórn. Hvert starf er áhættumetið með starfsfólki sem vinnur starfið. Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks eða búnaðar. Það er alltaf leitað að öruggari leið.

Öll sem starfa fyrir Terra eru ábyrg fyrir eigin heilsu og öryggi, tala fyrir auknu öryggi og hei

Ábyrgð

Stjórnendur skulu sýna gott fordæmi og bera ábyrgð á að skapa aðstæður og vinnuumhverfi til að hrinda stefnu þessari í framkvæmd. Allt starfsfólk skal kynna sér efni stefnunnar og framfylgja henni. Forstjóri ber heildarábyrgð á stefnunni og framkvæmdastjórn í heild skal tryggja eftirfylgni stefnunnar ásamt gæða-, umhverfis- og öryggisstjóra og mannauðsstjóra.    

 

Jafnréttis- og jafnlaunastefna

Tilgangur jafnréttis- og jafnlaunastefnu Terra er að stuðla að jafnrétti og jöfn laun kynjanna í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020. Stefna fyrirtækisins er að allar launaákvarðanir séu byggðar á málefnalegum forsendum og tryggt sé að allt starfsfólk njóti jafnra launa og kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.

Stefnan nær til alls starfsfólks fyrirtækisins og er stjórnendum og starfsfólki gert að fylgja henni til að stuðla að auknu jafnrétti á vinnustaðnum og til að ná því markmiði að vera eftirsóttur vinnustaður fyrir alla, óháð kyni, kynferði, aldri, þjóðerni eða öðru.

Til grundvallar launaákvarðana liggja fyrir kjarasamningar, flokkun starfa og starfslýsingar. Laun taka mið af ýmsum þáttum til að mynda umfangi og eðli starfs, frammistöðu í starfi og starfsreynslu. Allar ákvarðanir stjórnenda um launabreytingar eru teknar í samráði við mannauðsstjóra.

Til að framfylgja stefnunni skuldbindur fyrirtækið sig til að skjalfesta, innleiða, viðhalda og bæta stöðugt stjórnun jafnlaunakerfis í samræmi við kröfur jafnlaunastaðals ÍST 85:2012.

Terra skuldbindur sig til að:

  • Starfrækja jafnlaunakerfi sem byggir á jafnlaunastaðlinum, skjalfesta og viðhalda því í samræmi við kröfur staðalsins.
  • Framkvæma launagreiningu einu sinni á ári þar sem borin eru saman jafnverðmæt störf og athugað hvort mælist munur á launum eftir kynjum.
  • Kynna helstu niðurstöður fyrir starfsfólki fyrirtækisins.
  • Bregðast við og vinna að umbótum ef stefnunni hefur ekki verið fylgt eftir.
  • Fylgja viðeigandi lögum, reglum og öðrum kröfum sem í gildi eru á hverjum tíma.
  • Kynna stefnuna fyrir starfsfólki fyrirtækisins og hafa hana aðgengilega á innri vef.
  • Stefna þessi skal birt á vefsíðu fyrirtækisins.

Forstjóri fyrirtækisins ber ábyrgð á stefnunni og að jafnlaunakerfi sé framfylgt. Mannauðsstjóri Terra ber ábyrgð á innleiðingu og viðhaldi jafnlaunakerfisins í samræmi við staðalinn ÍST 85:2012.

Samþykkt af forstjóra Terra 20. mars, 2024.

Mannauðstefna

Við tryggjum að Terra umhverfisþjónustu hf. og dótturfélög búi yfir hæfu, áhugasömu og kraftmiklu starfsfólki til að leysa verkefni fyrirtækisins á hverjum tíma.

Tilgangur og umfang

Stefnan tekur til allra starfsemi Terra og er sett til þess að marka okkur skýra stefnu í mannauðsmálum og sem leiðarljós í okkar daglegum rekstri. Starfsfólk skal virða hana í öllum störfum sínum fyrir félagið. Stefnan tekur mið af sjálfbærnistefnu félagsins ásamt því að uppfylla viðeigandi kröfur í lögum, reglugerðum og reglum. 

Hér má finna Mannauðsstefnu Terra

 

Sjálfbærnistefna

Við viljum stuðla að sjálfbærni.

https://www.terra.is/static/files/Public/sjalfbaernistefna-terra-umhverfisthjonustu.pdf

Hlutverk okkar hjá Terra umhverfisþjónustu hf. er að koma efnum sem flæða í gegn hjá okkur í réttan farveg og sem mestu aftur í hringrásina á umhverfisvænan hátt.  Þannig viljum við stuðla að sjálfbærara samfélagi ásamt því að bæta umgengni við jörðina, veita starfsfólki okkar heilbrigt og öruggt starfsumhverfi og styðja við viðskiptavini okkar að ná sem mestum árangri í umhverfisvænni úrgangsstjórnun.  Við viljum auk þess vera til fyrirmyndar þegar kemur að góðum stjórnarháttum og hafa þannig jákvæð áhrif á okkar hagaðila og virðiskeðju.

Siðareglur

Siðareglur þessar gilda um stjórn, stjórnendur og starfsfólk félagsins, á samstæðugrunni.

Stjórn Terra umhverfisþjónustu hf. telur mikilvægt að starfsemi og viðskipti félagsins séu stunduð af heilindum og að orðspor hagaðila sem og okkar sé í heiðri haft. Tilgangur siðareglna þessara er að veita stjórn, stjórnendum og starfsfólki Terra umhverfisþjónustu og dótturfélaga (hér eftir sameiginlega vísað til sem „félagið eða „við) og annarra sem starfa eða koma fram undir merkjum félagsins almennar leiðbeiningar þegar kemur að því að gæta siðferðislegrar ábyrgðar. Þær eru hluti af þeim anda sem félagið vill að sé ríkjandi í störfum þess. Þær eru ekki tæmandi, heldur leiðbeinandi og hvetjandi.

Hér má finna siðareglur Terra 

Siðareglur birgja

Siðareglur þessar gilda um birgja, þ.e. fyrirtæki eða einstaklingar sem Terra greiðir fyrir vöru,
þjónustu eða verk. Siðareglur þessar eru settar með stoð í sjálfbærnistefnu Terra með markmið í
umhverfis-, félagslegum- og stjórnarháttum, ásamt því að styðja við Heimsmarkmið Sameinuðu
þjóðanna um sjálfbæra þróun. Terra hefur þar með skuldbundið sig til þess að starfa í samræmi
við grundvallarviðmið sem snúa m.a. að umhverfismálum, mannréttindum og aðgerðum gegn
spillingu.

Hér má finna siðareglur birgja Terra